บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่

ส่วนทะเบียนและประมวลผล
บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา 053 916 103-6
อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 053 916 107, 053 916 544-5
บันทึกแบบสอบถามนักศึกษาใหม่ 053 916 536
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม 053 916 016


ไฟล์เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนบันทึกประวัติ

นักศึกษาต้องเซ็นสำเนาถูกต้องก่อนสแกนไฟล์ และสแกนไฟล์เป็น .pdf เท่านั้น

ระดับบัณฑิตศึกษา

การอัพโหลดไฟล์เอกสาร เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่

  1. Login เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ดำเนินการบันทึกข้อมูล ประวัติในระเบียนประวัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอให้แนบไฟล์เอกสาร
  2. เมื่อแนบไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกด “บันทึกข้อมูล”
  3. พิมพ์ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เพื่อมายื่นในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

Go Back