ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ส่วนทะเบียนและประมวลผล
บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา 053 916 103-6
อัปโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 053 916 107, 053 916 544-5
บันทึกแบบสอบถามนักศึกษาใหม่ 053 916 536
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม 053 916 016


ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  1. บันทึกระเบียนประวัติ อ่านคำแนะนำ
  2. แนบรูปถ่ายชุดสุภาพขนาด 100 KB และไฟล์เอกสารระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ อ่านแนะนำ
  3. ดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา โดยนักศึกษาต้องไปตรวจสอบด้วยตนเอง ณ สถานศึกษา อ่านแนะนำ
  4. พิมพ์ใบแจ้งยอดนักศึกษาใหม่  
  5. รหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (https://reg.mfu.ac.th) อ่านแนะนำ

 

บันทึกระเบียนประวัติ คลิก

 

Go Back