บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่

ส่วนทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 053 916 433, 053 916 546-7