หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์พยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-4119-20


คำชี้แจงการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ให้นักศึกษายื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) เพื่อใช้สิทธิด้านการรักษาพยาบาล (บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม พิมพ์ และนำส่งในวันมาตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) โดยมีคำชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

  1. นักศึกษาที่มีสิทธิรักษาพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)อยู่แล้ว การขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการรักษาพยาบาล จาก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  2. นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) แม้ว่านักศึกษาไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ก็สามารถขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำเพื่อความสะดวกในการรักษาพยาบาลได้
  3. นักศึกษาที่ใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดา-มารดา ได้ เช่น บุตรข้าราชการ บุตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) เมื่อนักศึกษาอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ที่งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

เอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

  1. แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่บันทึกข้อมูลครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อเรียบร้อย
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

***การขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้านักศึกษา จะสะดวกรวดเร็ว***
***หากนักศึกษาเตรียมเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง***

แบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คลิก

Go Back