การย้ายทะเบียนราษฎร์

ส่วนพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ | 053 917 116 -7 


การโอนย้ายทะเบียนราษฎร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ พุทธศักราช 2534  แก้ไขเพิ่มเติมปีพุทธศักราช 2551 หมวด 2 มาตรา 12 มาตรา 30 และมาตรา 33 อีกทั้งเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ   อาทิ สิทธิและความสะดวกในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  การทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน จึงกำหนดให้นักศึกษาทุกคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายดำเนินการโอนย้ายทะเบียนบ้านมายังบ้านเลขที่ของหอพักนักศึกษา ดังนี้

บ้านเลขที่ 333  หมู่ที่  1   ต.ท่าสุด   อ.เมือง   จ. เชียงราย   57100


ขั้นตอนการย้ายทะเบียนราษฎร์

  1. ผู้ปกครองของนักศึกษาทำการแจ้งย้ายนักศึกษาออกจากทะเบียนราษฎร์เดิม ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการเขตของนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย) 
  2.  ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการเขตจะออกเอกสารการแจ้งย้ายทะเบียนราษฎร์ฉบับจริง (ทร.6) ของนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ 
  3. ให้นักศึกษานำเอกสารการย้ายทะเบียนราษฎร์ของนักศึกษาฉบับจริง (ทร.6) จำนวน 2 ฉบับ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ และเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการย้ายทะเบียนราษฎร์เข้าที่อยู่ของมหาวิทยาลัย คนละ 15 บาท (ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย 5 บาท และค่าคัดสำเนาทะเบียนบ้าน 10 บาท) นำส่งที่ผู้ปกครองหอพัก โดยมีรายละเอียดการโอนย้ายทะเบียนราษฎร์ ดังนี้ 
    1. นักศึกษาที่มิได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ทำการโอนย้ายทะเบียนราษฎร์ไม่เกิน 15 วันก่อนวันรายงานตัวเข้าหอพัก และนำส่งเอกสารการโอนย้ายพร้อมค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย 15 บาท ส่งที่หอพักในวันรายงานตัวเข้าหอพัก
    2. นักศึกษาที่กู้ยืมหรือมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ลงข้อมูลในระบบ กยศ.ให้เรียบร้อยก่อนการดำเนินการโอนย้ายทะเบียนราษฎร์และนำส่งเอกสารการโอนย้ายพร้อมค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย 15 บาท ให้กับเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา 

Go Back