ข้อมูลหอพักมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา | 053 917 116-7


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หอพักนักศึกษาเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการเอื้ออาทรต่อกัน  (Learning, Living and Caring) 

บรรยากาศหอพักนักศึกษา

 

แนวทางการจัดสรรหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่

Go Back