บันทึกระเบียนประวัติ/ อัพโหลดเอกสาร/ แบบสอบถามนักศึกษาใหม่/พิมพ์ใบรายงานตัว/ พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล
บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา 053 916 107, 053 916 544-5
อัพโหลดรูปถ่ายชุดนักศึกษาและไฟล์เอกสารระเบียนนักศึกษาใหม่ 053 916 107, 053 916 544-5
บันทึกแบบสอบถามนักศึกษาใหม่ 053 916 033
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม 053 916 016


ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  1. บันทึกระเบียนประวัติ อ่านคำแนะนำ
  2. แนบรูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 100 KB และไฟล์เอกสารระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ อ่านคำแนะนำ
  3. บันทึกข้อมูลหนังสือค้ำประกัน 
  4. ดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา โดยนักศึกษาต้องไปตรวจสอบด้วยตนเอง ณ โรงเรียน
  5. บันทึกแบบสอบถามนักศึกษาใหม่ อ่านคำแนะนำ
  6. พิมพ์ใบแจ้งยอดนักศึกษาใหม่ ตัวอย่าง
  7. รหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (https://reg.mfu.ac.th) อ่านคำแนะนำ

Go Back