บันทึกระเบียนประวัติ/ อัพโหลดเอกสาร/ แบบสอบถามนักศึกษาใหม่/พิมพ์ใบรายงานตัว/ พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล
บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา 053 916 107, 053 916 544-5
อัปโหลดรูปถ่ายชุดนักศึกษาและไฟล์เอกสารระเบียนนักศึกษาใหม่ 053 916 107, 053 916 544-5
บันทึกแบบสอบถามนักศึกษาใหม่ 053 916 033
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม 053 916 016


ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  1. บันทึกระเบียนประวัติ อ่านคำแนะนำ
  2. แนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ อ่านคำแนะนำ
  3. บันทึกข้อมูลหนังสือค้ำประกัน
  4. ตอบแบบสอบถามนักศึกษาใหม่ อ่านคำแนะนำ
  5. ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อ่านคำแนะนำ
  6. ดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา โดยนักศึกษาต้องไปตรวจสอบด้วยตนเอง ณ สถานศึกษาที่จบการศึกษา อ่านคำแนะนำ
  7. พิมพ์ใบแจ้งยอดนักศึกษาใหม่ ตัวอย่าง
  8. รับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (https://reg.mfu.ac.th) อ่านคำแนะนำ
  9. การรับรหัสผ่านอีเมล @lamduan.mfu.ac.th สำหรับนักศึกษา อ่านคำแนะนำ

Go Back