บันทึกระเบียนประวัติ/ อัพโหลดเอกสาร/ แบบสอบถามนักศึกษาใหม่/พิมพ์ใบรายงานตัว/ พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล
บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา 053 916 103-6
อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 053 916 107, 053 916 544-5
บันทึกแบบสอบถามนักศึกษาใหม่ 053 916 033
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม 053 916 016


ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
(ตามภาพด้านล่าง)

  1. บันทึกระเบียนประวัติ อ่านคำแนะนำ
  2. แนบไฟล์เอกสารระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ อ่านคำแนะนำ
  3. บันทึกข้อมูลหนังสือค้ำประกัน
  4. ดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา โดยนักศึกษาต้องไปตรวจสอบด้วยตนเอง ณ โรงเรียน ดาวน์โหลดคู่มือการตรวจสอบคุณวุฒิ
  5. บันทึกแบบสอบถามนักศึกษาใหม่ อ่านคำแนะนำ
  6. พิมพ์ใบแจ้งยอดนักศึกษาใหม่ อ่านคำแนะนำ
  7. พิมพ์ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และนำมายื่นในวันขึ้นทะเบียน วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
  8. โปรดดำเนินการผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น

Go Back