กำหนดการวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โต๊ะเวลา 08.00 - 12.00 น.เวลา 13.00-16.00 น
1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาจีนศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
3 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชากายภาพบำบัด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
6 สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
หมายเหตุ การแต่งกาย ด้วยชุดนักศึกษา หรือ ชุดนักเรียน
สอบถามข้อมูล ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป โทร 0 5391 6107, 0 5391 6544 - 45

Go Back