กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่

รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

วัน เดือน ปีเวลากิจกรรมสถานที่
ศุกร์ 3 - จันทร์ 13 พ.ค. 62-- บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่https://info.mfu.ac.th
- Upload เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
- พิมพ์ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
- บันทึกแบบสอบถามนักศึกษาใหม่
- พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่าน info.mfu.ac.th
-ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารที่กำหนดธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด
พุธ 22 พ.ค. 62-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าหอพักผ่านเว็บไซต์
สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
https://info.mfu.ac.th
ศุกร์ 12 - เสาร์ 13 ก.ค. 62-เข้าหอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษาตามที่กำหนด
เสาร์ 13 ก.ค. 6208.00 - 15.30 น.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
13.00 - 15.30 น.อธิการบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่หอประชุมสมเด็จย่า (C4)
อาทิตย์ 14 ก.ค. 6208.00 - 16.00 น.ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน
(C5)
จันทร์ 15 - ศุกร์ 19
ก.ค. 62
09.00 - 12.00 น.กิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2019https://info.mfu.ac.th
13.00 - 15.00 น.
จันทร์ 22 ก.ค. ถึง
พฤหัสบดี 8 ส.ค. 62
-ตรวจร่างกายตามลำดับที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด
ยกเว้นสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
อาทิตย์ 21 ก.ค. ถึง
ศุกร์ 9 ส.ค. 62
-ปฐมนิเทศและเข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดตามประกาศใน reg.mfu.ac.th
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน G-Suite for Educationตามสถานที่ที่กำหนด
เสาร์ 10 ส.ค. 62-สอบปลายภาครายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดตามสถานที่ที่กำหนด
อาทิตย์ 25 ส.ค. 6208.00 - 16.00 น.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หอประชุมสมเด็จย่า (C4)
จันทร์ 26 ส.ค. 62วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
อาทิตย์ 1 ก.ย. 6208.00 - 16.00 น.รับบัตรประจำตัวนักศึกษาโรงอาหาร D1
ห้อง 301

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มี.ค. 62

ดาวน์โหลด กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 ระบบ Portfolio และ รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รอบที่ 3

รอบที่ 4

รอบที่ 5

Go Back