พิมพ์ใบเสร็จ/เอกสารเบิกค่าเล่าเรียน

การพิมพ์ใบเสร็จ

 

 

 

 

 


เอกสารเบิกค่าเล่าเรียน

สิทธิ์การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

สิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร คือ ผลประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ เพื่อเป็นสวัสดิการให้ที่ผู้ทำงานในสังกัด
ดังนั้นใครบ้างที่มีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนบุตร และเบิกได้เท่าใด ให้ดูจากสวัสดิการของต้นสังกัดของผู้ปกครองนั้นเอง

ยกตัวอย่าง

  • ข้าราชการ - มีสิทธิ์เบิกตาม พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
  • พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - มีสิทธิ์เบิกตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน พ.ศ. 2548

เป็นต้น

หลักฐานในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจะต้องใช้เอกสารใดบ้าง อยู่ที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปกครองว่ากำหนดไว้อย่างไร 
โดยทั่วไปจะมี 2 อย่าง คือ

  1. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา
  2. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
  3. หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา

สามารถดำเนินการขอได้ผ่านระบบออนไลน์ หรือ ที่ M4U