ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียน นักศึกษาใหม่ ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารปชส.นักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่ ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ดำเนินการแนบเอกสาร ที่เว็บไซต์ข้อมูลประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ https://info.mfu.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม –วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป มิฉะนั้น จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา (reg.mfu.ac.th) ได้

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป ส่วนทะเบียนและประมวลผล

เบอร์โทรศัพท์ 053-916375,053-916545 E-mail: document.reg@mfu.ac.th Facebook: Registrar@MFU

1.ระดับประกาศนียบัตร คลิก!

            ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

            ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

2.ระดับปริญญาตรี คลิก!

            1 ศิลปศาสตร์

            2 วิทยาศาสตร์

            3 การจัดการ

            4 เทคโนโลยีสารสนเทศ

            5 อุตสาหกรรมเกษตร

            6 นิติศาสตร์

            7 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

            8 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

            9 พยาบาลศาสตร์

            10 แพทยศาสตร์

            11 นวัตกรรมสังคม

            12 จีนวิทยา

            13 แพทย์บูรณาการ

3.ระดับบัณฑิต คลิก!

ระดับปริญญาโท

          1 ศิลปศาสตร์

          2 วิทยาศาสตร์

          3 การจัดการ

          4 เทคโนโลยีสารสนเทศ

          5 อุตสาหกรรมเกษตร

          6 นิติศาสตร์

          7 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

          8 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

          9 เวชศาสตร์ชะลอวัย

          10 นวัตกรรมสังคม

ระดับปริญญาเอก

          1 ศิลปศาสตร์

          2 วิทยาศาสตร์

          3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

          4 อุตสาหกรรมเกษตร

          5 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

          6 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

          7 เวชศาสตร์ชะลอวัย

 

| ผู้เขียนข่าว Subandit Pansombut | อ่านข่าวทั้งหมด 972 ครั้ง