บัณฑิตศึกษา

ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  1. บันทึกระเบียนประวัติ อ่านคำแนะนำ
  2. แนบรูปถ่ายชุดสุภาพขนาด 100 KB และไฟล์เอกสารระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ อ่านคำแนะนำ
  3. ดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา โดยนักศึกษาต้องไปตรวจสอบด้วยตนเอง ณ สถานศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่ต้องตรวจสอบคุณวุฒิ) อ่านคำแนะนำ
  4. พิมพ์ใบแจ้งยอดนักศึกษาใหม่ อ่านคำแนะนำ
  5. รหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (https://reg.mfu.ac.th) อ่านคำแนะนำ

 

บันทึกระเบียนประวัติ