ผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา

ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  1. บันทึกระเบียนประวัติ อ่านคำแนะนำ
  2. แนบรูปถ่ายชุดสุภาพขนาด 100 KB และไฟล์เอกสารระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ อ่านคำแนะนำ
  3. พิมพ์ใบแจ้งยอดนักศึกษาใหม่ อ่านคำแนะนำ
  4. รหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (https://reg.mfu.ac.th) อ่านคำแนะนำ

 

บันทึกระเบียนประวัติ