ติดต่อเรา - Contact us

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา 0 5391 6107, 0 5391 6544 - 5 

อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 0 5391 6107, 0 5391 6544 - 5 

รหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา 0 5391 6107, 0 5391 6544 - 5 

บันทึกแบบสอบถามนักศึกษาใหม่ 0 5391 6033 

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม 0 5391 6016

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 0 5391 4119 - 20

ตรวจสุขภาพ 0 5391 7529, 0 5391 7575

Fresher’s Package 2020 0 5391 6173

ข้อมูลทุนการศึกษา 0 5391 6186

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 0 5391 6381 – 2

หอพักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 5391 7116 – 7

How to Live and Learn on Campus 0 5391 7897 ต่อ 8070

การจำหน่ายเครื่องแต่งกายและสินค้าตราสัญลักษณ์ 0 5391 6469

การแต่งกายนักศึกษา 0 5391 6377

สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย 0 5391 6469

นักศึกษาวิชาทหาร 0 5391 6360