ติดต่อเรา / Contact us

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา 0 5391 6103 – 6

อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 0 5391 6107, 0 5391 6544 - 5

บันทึกแบบสอบถามนักศึกษาใหม่ 0 5391 6033

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม 0 5391 6016

พิมพ์ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 0 5391 6107, 0 5391 6544 - 5

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 0 5391 4119

ตรวจสุขภาพ 0 5391 7537

Package Fresher 2019 0 5391 6173

ข้อมูลทุนการศึกษา 0 5391 6186

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 0 5391 6381 – 2

หอพักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 5391 7116 – 7

How to Live and Learn on Campus 2019 0 5391 6522

การจำหน่ายเครื่องแต่งกายและสินค้าตราสัญลักษณ์ 0 5391 6469

การแต่งกายนักศึกษา 0 5391 6377

สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย 0 5391 6469

นักศึกษาวิชาทหาร 0 5391 6360

ค่ายนววิหค 0 5391 6710