ติดต่อเรา

สำหรับปริญญาตรี

บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา  0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5 


อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5 


รหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา  0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5 


พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม  0 5391 6016


หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  0 5391 4119 - 20


ตรวจสุขภาพ  0 5391 7575, 0 5391 7529


Fresher’s Package 2021  0 5391 6173


ข้อมูลทุนการศึกษา 0 5391 6186 - 7


กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  0 5391 6381 – 2


หอพักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  0 5391 7116 – 7


How to Live and Learn on Campus  0 5391 6173


การจำหน่ายเครื่องแต่งกายและสินค้าตราสัญลักษณ์  0 5391 6469


การแต่งกายนักศึกษา  0 5391 6376


สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย  0 5391 6469


นักศึกษาวิชาทหาร  0 5391 6376


รายวิชา Intensive English  0 5391 6721

สำหรับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา  0 5391 6134