2024

  

ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา    โทรศัพท์. 0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5     อีเมล: reg@remove-thismfu.ac.th

 อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    โทรศัพท์. 0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5    อีเมล: document.reg@remove-thismfu.ac.th

 รูปถ่ายนักศึกษาและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    โทรศัพท์. 0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5    อีเมล: photo.reg@remove-thismfu.ac.th

 การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา    โทรศัพท์. 0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5    อีเมล: verify.reg@remove-thismfu.ac.th

 บันทึกแบบสอบถามนักศึกษาใหม่    โทรศัพท์. 0 5391 6031    อีเมล: rungkan.wic@remove-thismfu.ac.th

 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม และพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา    โทรศัพท์. 0 5391 6016     อีเมล: finance@remove-thismfu.ac.th

 การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)    โทรศัพท์. 0 5391 6721  

 การเรียนการสอนภาษาจีนเร่งรัด (Intensive Chinese)    โทรศัพท์. 0 5391 7784

 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)    โทรศัพท์. 0 5391 4119

 ตรวจสุขภาพ    โทรศัพท์. 0 5391 7575, 0 5391 7537

 Fresher’s Package 2024    โทรศัพท์. 0 5391 6173    อีเมล: student-union@remove-thislamduan.mfu.ac.th

 ข้อมูลทุนการศึกษา    โทรศัพท์. 0 5391 6186 – 7    อีเมล: scholarship.sdad@remove-thismfu.ac.th

 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)    โทรศัพท์. 0 5391 6381 – 2

 หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    โทรศัพท์. 0 5391 7116 – 7    อีเมล: dormitory.studentaffair@remove-thismfu.ac.th

 How to Live and Learn on Campus    โทรศัพท์. 0 5391 6173    อีเมล: sdad@remove-thismfu.ac.th

 การจำหน่ายเครื่องแต่งกายและสินค้าตราสัญลักษณ์    โทรศัพท์. 0 5391 7020    อีเมล: m-store@remove-thismfu.ac.th

 การแต่งกายนักศึกษา    โทรศัพท์. 0 5391 6376

 สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย    โทรศัพท์. 0 5391 6469

 นักศึกษาวิชาทหาร    โทรศัพท์. 0 5391 6376

 WIFI/ Internet หอพักนักศึกษา    โทรศัพท์. 0 5391 6411    อีเมล: cits@remove-thismfu.ac.th