ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 โทรศัพท์อีเมล
บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5reg@mfu.ac.th
อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5document.reg@mfu.ac.th
รูปถ่ายนักศึกษาและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5photo.reg@mfu.ac.th
การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5verify.reg@mfu.ac.th
บันทึกแบบสอบถามนักศึกษาใหม่0 5391 6536titthaya.cha@mfu.ac.th
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม และพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา0 5391 6016finance@mfu.ac.th
การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)0 5391 6721 
การเรียนการสอนภาษาจีนเร่งรัด (Intensive Chinese)0 5391 7784 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)0 5391 4119 - 20 
ตรวจสุขภาพ 0 5391 7575, 0 5391 7537  
Fresher’s Package 20220 5391 6173student-union@lamduan.mfu.ac.th
ข้อมูลทุนการศึกษา 0 5391 6186 – 7scholarship.sdad@mfu.ac.th
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 0 5391 6381 – 2  
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 5391 7116 – 7dormitory.studentaffair@mfu.ac.th
How to Live and Learn on Campus 0 5391 6173sdad@mfu.ac.th
การจำหน่ายเครื่องแต่งกายและสินค้าตราสัญลักษณ์ 0 5391 6469m-store@mfu.ac.th
การแต่งกายนักศึกษา 0 5391 6376 
สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย 0 5391 6469 
นักศึกษาวิชาทหาร 0 5391 6376