ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  โทรศัพท์ อีเมล
บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา 0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5 reg@mfu.ac.th
อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5 document.reg@mfu.ac.th
รูปถ่ายนักศึกษาและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา 0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5 photo.reg@mfu.ac.th
การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 0 5391 6107, 0 5391 6375, 0 5391 6544 - 5 verify.reg@mfu.ac.th
บันทึกแบบสอบถามนักศึกษาใหม่ 0 5391 6031 rungkan.wic@mfu.ac.th
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียม และพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา 0 5391 6016 finance@mfu.ac.th
การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English) 0 5391 6721  
การเรียนการสอนภาษาจีนเร่งรัด (Intensive Chinese) 0 5391 7784  
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 0 5391 4119  
ตรวจสุขภาพ  0 5391 7575, 0 5391 7537   
Fresher’s Package 2023 0 5391 6173 student-union@lamduan.mfu.ac.th
ข้อมูลทุนการศึกษา  0 5391 6186 – 7 scholarship.sdad@mfu.ac.th
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  0 5391 6381 – 2   
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  0 5391 7116 – 7 dormitory.studentaffair@mfu.ac.th
How to Live and Learn on Campus  0 5391 6173 sdad@mfu.ac.th
การจำหน่ายเครื่องแต่งกายและสินค้าตราสัญลักษณ์  0 5391 7020 m-store@mfu.ac.th
การแต่งกายนักศึกษา  0 5391 6376  
สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย  0 5391 6469  
นักศึกษาวิชาทหาร  0 5391 6376  
WIFI/ Internet หอพักนักศึกษา 0 5391 6411 cits@mfu.ac.th