สิทธิการรักษาพยาบาล

สิทธิการรักษาพยาบาล สำหรับนักศึกษา มีดังนี้

 1. นักศึกษาที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) นักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ก่อน ซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุทั่วไป ยกเว้น อุบัติเหตุจากรถ
 2. นักศึกษาที่ใช่สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดา-มารดา (บุตรข้าราชการ/บุตรรัฐวิสาหกิจ) กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุทั่วไป ยกเว้น อุบัติเหตุจากรถ นักศึกษาสามารถรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยแจ้งสิทธิได้ที่งานเวชระเบียน แต่นักศึกษาจะใช้สิทธิ์ได้ถึงอายุ 20 ปีเท่านั้น หลังจากนั้นสามารถย้ายสิทธิ์เป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ได้ 
 3. นักศึกษาที่ใช้สิทธิประกันชีวิตส่วนบุคคล สามารถใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรณีเข้ารับการรักษา ให้นักศึกษาแจ้งชื่อบริษัทประกันที่ให้ความคุ้มครอง และแสดงบัตรประชาชนด้วยทุกครั้ง ให้นักศึกษาติดต่อที่งานประสานสิทธิ์การแพทย์ เจ้าหน้าที่จะทำการเชคสิทธิ์ผ่านเว็ปไซค์ของแต่ละบริษัทประกัน ให้ พร้อมจองวงเงินค่ารักษา สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งกรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกตามความคุ้มครองของแต่ละกรมธรรม์
 4. สิทธิประกันอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยมีประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาทุกคน 
  •  กรณีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้นักศึกษาแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 
  •  กรณีที่นักศึกษาต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารเพื่อทำการเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ที่ฝ่ายวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา ห้อง D1 114 ดังนี้
   • ใบเสร็จรับเงิน
   • ใบรับรองแพทย์
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร


คำชี้แจงการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า