ระบบบริการการศึกษา (REG)

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบ REG ได้หลังจากทราบรหัสนักศึกษา

 

คำแนะนำในการเข้ารับรหัสผ่านระบบบริการการศึกษา (REG)