Q&A

ส่วนทะเบียนและประมวลผล

Show all answers
Hide all answers
 • หากลืมพาสเวิร์ดเข้าเว็บบริการการศึกษา (REG) ต้องทำอย่างไร

  1. ให้นักศึกษาส่งรูปถ่าย Selfie ใบหน้าตนเอง คู่กับบัตรนักศึกษาหรือ บัตร ปชช. พร้อมแจ้งรหัสนักศึกษา ส่งมาที่อีเมล reg@mfu.ac.th

  2. เจ้าหน้าที่จะแจ้ง password กลับไปให้นักศึกษาทางอีเมลที่ส่งมา

 • หากต้องการแก้ไขข้อมูลในระเบียนประวัติ ต้องทำอย่างไรบ้าง

  ให้นักศึกษาดาวน์โหลดคำร้องตามลิงค์ https://reg.mfu.ac.th/regpage/Form/REG/reg%20301.pdf

  และกรอกข้อมูลส่งมาทาง อีเมล reg@mfu.ac.th โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

  1. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องแนบหลักฐาน

  (1) กรณีแก้ไข ชื่อ-สกุล ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  (2) กรณีเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล + สำเนาบัตรประชาชนชื่อ-สกุล ฉบับใหม่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  (3) กรณีเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  (4) กรณีเปลี่ยนเลข passport ให้แนบสำเนา passport ฉบับใหม่ (เฉพาะนักศึกษาต่างชาตฺิ)

   

  2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ

  เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว ที่อยู่ติดต่อปัจจุบัน ที่อยู่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น ไม่ต้องใช้เอกสารแนบ

  หมายเหตุ -- กรณีเปลี่ยนแปลงสัญชาติ ให้นักศึกษาติดต่อฝ่ายบริการการศึกษาฯ ส่วนทะเบียนฯ ห้อง 108 ด้วยตนเองเท่านั้น

 • บัตรนักศึกษาหาย ต้องทำอย่างไร

  กรณีอยู่ที่มหาวิทยาลัย

  1.ดาวน์โหลดคำร้องที่ https://reg.mfu.ac.th/regpage/Form/REG/reg%20401.pdf ให้เขียนคำร้องให้เรียบร้อย

  2. นำคำร้องไปยื่นที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  พร้อมนำบัตรประชาชน สมุดบัญชี และค่าทำบัตรใหม่ 100 บาทไปด้วย

  3. รอรับบัตรใหม่ ภายใน 10 นาที กรณีไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัย

  ให้ติดต่อธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  โทร 053-912209 หรือ 053912210

  (หากสมุดบัญชีหาย ต้องแจ้งความก่อน และขอทำสมุดบัญชีใหม่ มีค่าธรรมเนียม 100 บาท)

 • นักศึกษาใหม่ไม่สามารถถ่ายรูปสำหรับแนบไฟล์ขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ทัน ตามกำหนด ทำอย่างไร

  กรณีที่สั่งเครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยไปแล้ว ได้รับไม่ทันช่วงเวลาที่ต้องบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาส่งไฟล์รูปอีกครั้งตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • ทำไมรูปถ่ายขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ต้องถูกระเบียบและชัดเจน

  เนื่องจากรูปจะแสดงบนระบบ REG ตลอดระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปได้

 • นักศึกษาใหม่ย้อมสีผมสีสว่าง เวลาถ่ายรูปนักศึกษาต้องย้อมสีผมกลับเป็นสีดำหรือไม่

  ไม่่จำเป็นต้องย้อมสีผมกลับเป็นสีดำ แต่ให้ใช้สเปรย์สีผม สีดำ หรือ สีน้ำตาล แบบล้างออกได้ พ่นทับสีผมชั่วคราวได้

 • การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา นักศึกษาใหม่ ทำอย่างไร

  ให้นักศึกษาดาวน์โหลด

  1. หนังสือขอความอนุเคราะห์

  2.แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ

  3. ใบ ปพ.1 ที่สำเร็จการศึกษา นำไปส่งให้โรงเรียนที่จบการศึกษาตรวจสอบการจบให้ และส่งคืนผลการตรวจสอบคุณวุฒิให้ทางมหาวิทยาลัยตามช่องทางที่กำหนด

  ------------------------------------------------------------

  หลังจากโรงเรียนตรวจสอบแล้ว ให้โรงเรียนหรือนักศึกษาส่งกลับมาทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ (ทางใดทางหนึ่ง)

 • ผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ส่งได้ถึงเมื่อไหร่

  ภายในวันที่ 8 กันยายน 2565

 • กรณีจบ GED,IGCSE,GCSE,GCE'O'Level ส่งผลตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาอย่างไร

  ไม่ต้องดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ แต่ให้แนบผลคะแนนสอบ และ certificate

 • กรณีจบจากต่างประเทศ ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาอย่างไร

  ให้ส่งอีเมลไปยังโรงเรียนที่จบมา แล้วให้โรงเรียนส่งผลตรวจสอบวุฒิกลับที่

  อีเมล verify.reg@mfu.ac.th

  ถ้าโรงเรียนปิดเนื่องจากโควิด ให้พยายามติดต่อโรงเรียน เพื่อตามเอกสาร

 • กรณีนักศึกษาที่พ้นสถานภาพแล้วกลับเข้าศึกษาใหม่ การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาต้องทำอย่างไร

  ถ้ากรณีที่เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แล้วยังไม่เคยส่งแบบตรวจสอบคุณวุฒิ ต้องส่งตรวจสอบคุณวุฒิเหมือนนักศึกษาใหม่ด้วย กรณีเคยศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ต้องส่งตรวจสอบคุณวุฒิเหมือนนักศึกษาใหม่ด้วยเช่นกัน

 • หากแนบไฟล์เอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ครบ ควรทำอย่างไร

  ให้ นักศึกษา เเนบเอกสารเท่าที่มีมาก่อน หลังจากนั้นหากได้ครบแล้ว สามารถมาแนบเพิ่มได้ (กรณีระบบปิดแล้ว นศ.ต้องส่งไฟล์เอกสารมาทางอีเมล document.reg@mfu.ac.th

 • กรณีที่บัตรประชาชนยังมีคำนำหน้าชื่อเป็น ดช. หรือ ดญ. ต้องทำอย่างไร

  กรณีที่บัตรประชาชนยังมีคำนำหน้าชื่อเป็น ดช. หรือ ดญ. ให้ติดต่อทำบัตรประชาชนใหม่ก่อน เนื่องจากมีผลต่อการทำธุรกรรม และการเปิดบัญชีธนาคารที่ควบคู่กับบัตรนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

Show all answers
Hide all answers

  ทุนการศึกษา

  Show all answers
  Hide all answers